sp

Soli Prosjekt AS:
Styret i selskapet handterer alle saker og innspel. Selskapet har ingen administrasjon.

kontakt oss

1

1

Selskapet:
Soli Prosjekt AS er eit heileigd dotterselskap av Soli Eigedom AS. Selskapet vart skipa i 2010 og har som føremål å arbeide fram planar og tiltak på oppdrag frå morselskapet.

Våre prosjekter:
Vi held for tida på med reguleringsplan for Ebbesvikfjellet. I tillegg er eit planprogram for delar av Ebbesvik under arbeid.

Planane inneheld også ny veg, vatn og avlaup til Ebbesvik. Vi vil også syte for at fiber og framtidsretta kommunikasjon blir tilgjengeleg for bygdene Snekkevik, Ebbesvik og Gavlen.

Ta gjerne kontakt med oss dersom du ønskjer å vite meir om kva vi held på med.